Chi tiết sản phẩm

Giới thiệu Chức năng Nhà giao dịch

Bitget One-Click Copy Trade: Chia Sẻ Lợi Nhuận cho Nhà Giao Dịch
0-hot‌HOT
2024-01-12 12:38
Chế độ riêng tư của Bitget: dành cho elite trader
1-hot‌HOT
2023-11-15 14:22
Tính năng giao dịch sao chép mới: Cấp elite trader trên Bitget
2-hot‌HOT
2023-07-24 09:07
Giao dịch Sao chép Một nhấp Bitget: Ngưỡng tài sản của nhà giao dịch
3-hot‌HOT
2022-07-19 17:05
Giao dịch sao chép Bitget: thông báo về cập nhật tính toán ROI giao dịch sao chép futures
2024-05-24 03:00
Giao dịch sao chép Bitget: Các cặp giao dịch và thông số khả dụng cho elite trader
2024-04-26 10:48
Tính năng giao dịch sao chép mới: Cấp elite trader trên Bitget
2024-01-12 10:25
Quy tắc chia sẻ lợi nhuận mới cho elite trader
2024-01-12 07:30
Nguyên tắc giới thiệu người theo dõi
2023-12-01 16:00
Bitget cập nhật giao dịch sao chép: Chế độ riêng tư
2023-11-15 14:22
Giao dịch Sao chép Bitget: Quy tắc tính toán mức giảm tối đa
2023-10-30 08:51
Bitget cập nhật giao dịch sao chép: huy hiệu elite trader
2023-09-23 06:07
Giao dịch Sao chép Một nhấp Bitget: Quy tắc tính ROI của người theo dõi
2023-08-15 07:54
Tính năng giao dịch sao chép mới: đề xuất thông số
2023-07-14 06:58
Tính năng giao dịch sao chép mới: thẻ tự động dành cho elite trader
2023-06-21 03:27
Thứ hạng elite trader trên Bitget - Tạo điểm nhấn cho chính bạn
2023-06-13 06:46
Bitget Giao dịch Sao chép Một nhấp: Các trường hợp đặc biệt dành cho quy tắc chia sẻ lợi nhuận của nhà giao dịch
2023-02-20 08:57
Giao dịch sao chép Bitget: hạn chế mở vị thế đối với elite trader
2023-01-17 06:15
Bitget One-Click Copy Trade: Chứng Nhận Nhà Giao Dịch
2022-09-28 15:05
Bitget One-Click Copy Trade: Sự khác biệt của PnL giữa trang vị thế và trang giao dịch sao chép
2022-08-02 15:57