Bitget App
Giao dịch thông minh hơn
Mua CryptoThị trườngGiao dịchFuturesSao chépBot‌Earn

Smart Trend

Sản phẩm đầu tư đảm bảo tiền vốn cùng lợi suất cao
smartBanner

Tất cả sản phẩm

Bạn có thể đăng ký sau:
2024-07-22 06:00:00
Chờ thanh toán
2024-07-19 ~ 2024-07-26  (7Ngày)
2edf1ef8b333c40979976d1a49bc234c
Đăng ký BTC(Tăng giá BTC Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 14.12%
Phạm vi giá BTC:$65,000 ~  $70,000
fcfda5844dcb17d3416221e202dd12662edf1ef8b333c40979976d1a49bc234c
Đăng ký USDT(Tăng giá BTC Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 17.65%
Phạm vi giá BTC:$65,000 ~  $70,000
10d0024b93a70ef8562ae11ae5bc11842edf1ef8b333c40979976d1a49bc234c
Đăng ký BGB(Tăng giá BTC Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 17.65%
Phạm vi giá BTC:$65,000 ~  $70,000
f6eba5dbcb1e8ce5ed7b053985f314b1
Đăng ký ETH(Tăng giá ETH Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 17.35%
Phạm vi giá ETH:$3,500 ~  $3,900
fcfda5844dcb17d3416221e202dd1266f6eba5dbcb1e8ce5ed7b053985f314b1
Đăng ký USDT(Tăng giá ETH Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 21.69%
Phạm vi giá ETH:$3,500 ~  $3,900
10d0024b93a70ef8562ae11ae5bc1184f6eba5dbcb1e8ce5ed7b053985f314b1
Đăng ký BGB(Tăng giá ETH Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 21.69%
Phạm vi giá ETH:$3,500 ~  $3,900
2edf1ef8b333c40979976d1a49bc234c
Đăng ký BTC(Giảm giá BTC Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 20.58%
Phạm vi giá BTC:$57,000 ~  $62,000
fcfda5844dcb17d3416221e202dd12662edf1ef8b333c40979976d1a49bc234c
Đăng ký USDT(Giảm giá BTC Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 25.72%
Phạm vi giá BTC:$57,000 ~  $62,000
10d0024b93a70ef8562ae11ae5bc11842edf1ef8b333c40979976d1a49bc234c
Đăng ký BGB(Giảm giá BTC Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 25.72%
Phạm vi giá BTC:$57,000 ~  $62,000
f6eba5dbcb1e8ce5ed7b053985f314b1
Đăng ký ETH(Giảm giá ETH Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 37.55%
Phạm vi giá ETH:$2,800 ~  $3,200
fcfda5844dcb17d3416221e202dd1266f6eba5dbcb1e8ce5ed7b053985f314b1
Đăng ký USDT(Giảm giá ETH Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 46.93%
Phạm vi giá ETH:$2,800 ~  $3,200
10d0024b93a70ef8562ae11ae5bc1184f6eba5dbcb1e8ce5ed7b053985f314b1
Đăng ký BGB(Giảm giá ETH Smart Trend)
Phạm vi APR:4.50% ~ 46.93%
Phạm vi giá ETH:$2,800 ~  $3,200
Đã thanh toán
2024-07-12 ~ 2024-07-19  (7Ngày)
2edf1ef8b333c40979976d1a49bc234c
Đăng ký BTC(Tăng giá BTC Smart Trend)
APR thanh toán:20.22%
Giá thanh toán BTC:$63,777.34
fcfda5844dcb17d3416221e202dd12662edf1ef8b333c40979976d1a49bc234c
Đăng ký USDT(Tăng giá BTC Smart Trend)
APR thanh toán:25.23%
Giá thanh toán BTC:$63,777.34
10d0024b93a70ef8562ae11ae5bc11842edf1ef8b333c40979976d1a49bc234c
Đăng ký BGB(Tăng giá BTC Smart Trend)
APR thanh toán:25.23%
Giá thanh toán BTC:$63,777.34
f6eba5dbcb1e8ce5ed7b053985f314b1
Đăng ký ETH(Tăng giá ETH Smart Trend)
APR thanh toán:13.15%
Giá thanh toán ETH:$3,402.28
fcfda5844dcb17d3416221e202dd1266f6eba5dbcb1e8ce5ed7b053985f314b1
Đăng ký USDT(Tăng giá ETH Smart Trend)
APR thanh toán:16.02%
Giá thanh toán ETH:$3,402.28
10d0024b93a70ef8562ae11ae5bc1184f6eba5dbcb1e8ce5ed7b053985f314b1
Đăng ký BGB(Tăng giá ETH Smart Trend)
APR thanh toán:16.02%
Giá thanh toán ETH:$3,402.28
2edf1ef8b333c40979976d1a49bc234c
Đăng ký BTC(Giảm giá BTC Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán BTC:$63,777.34
fcfda5844dcb17d3416221e202dd12662edf1ef8b333c40979976d1a49bc234c
Đăng ký USDT(Giảm giá BTC Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán BTC:$63,777.34
10d0024b93a70ef8562ae11ae5bc11842edf1ef8b333c40979976d1a49bc234c
Đăng ký BGB(Giảm giá BTC Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán BTC:$63,777.34
f6eba5dbcb1e8ce5ed7b053985f314b1
Đăng ký ETH(Giảm giá ETH Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán ETH:$3,402.28
fcfda5844dcb17d3416221e202dd1266f6eba5dbcb1e8ce5ed7b053985f314b1
Đăng ký USDT(Giảm giá ETH Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán ETH:$3,402.28
10d0024b93a70ef8562ae11ae5bc1184f6eba5dbcb1e8ce5ed7b053985f314b1
Đăng ký BGB(Giảm giá ETH Smart Trend)
APR thanh toán:4.50%
Giá thanh toán ETH:$3,402.28

Lợi thế sản phẩm

So sánh các sản phẩm có cấu trúc
intro-img-0
Đảm bảo vốn
Tiền vốn của bạn được đảm bảo ngay cả khi bạn không dự đoán đúng xu hướng.
intro-img-1
APR đảm bảo
APR đảm bảo với 4.5%.
intro-img-2
Lợi nhuận biến đổi cực cao
Lợi nhuận biến đổi cực cao

Câu Hỏi Thường Gặp