PoolX

Stake càng nhiều, phần thưởng càng lớn.
poolXBanner
Dự án
MANDMAND
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
192,000 MAND
Kết thúc trong
08
ngày
07:02:33
Pool ETH
Stake ETH để nhận MAND.
APR
20.07%
Tổng đã stake
12,593 ETH
PIRATEPIRATE
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
282,500 PIRATE
Kết thúc trong
08
ngày
03:02:33
Pool PIRATE
Stake PIRATE để nhận PIRATE.
APR
1015.13%
Tổng đã stake
2,390,203 PIRATE
COOKIECOOKIE
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
486,500 COOKIE
Kết thúc trong
08
ngày
03:02:34
Pool COOKIE
Stake COOKIE để nhận COOKIE.
APR
959.52%
Tổng đã stake
3,466,526 COOKIE
BGBBGB
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
600,000 BGB
Kết thúc trong
04
ngày
07:02:34
Pool BTC
Stake BTC để nhận BGB.
APR
11.29%
Tổng đã stake
3,020.38 BTC
Pool ETH
Stake ETH để nhận BGB.
APR
24.44%
Tổng đã stake
37,009 ETH
Pool USDT
Stake USDT để nhận BGB.
APR
15.23%
Tổng đã stake
232,888,394 USDT
EMTEMT
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
1,920,000 EMT
Kết thúc trong
06
ngày
05:02:34
Pool EMT
Stake EMT để nhận EMT.
APR
1374.33%
Tổng đã stake
11,315,715 EMT
IOIO
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
26,500 IO
Kết thúc trong
06
ngày
03:02:34
Pool IO
Stake IO để nhận IO.
APR
55.27%
Tổng đã stake
2,607,418 IO
Hướng dẫn cách tham gia
 • poolx_faq_img_one
  1. Stake coin
  Chọn một pool staking để bắt đầu.
 • poolx_faq_img_two
  2. Phân phối coin
  Chia sẻ quỹ thưởng dựa trên tỷ lệ số coin staking của bạn so với tổng số coin trong pool staking. Phần thưởng được phân phối hàng giờ.
 • poolx_faq_img_three
  3. Hiển thị kết quả
  Người dùng có thể xem phân phối phần thưởng trong Lịch sử Tham gia.