PoolX

Stake càng nhiều, phần thưởng càng lớn.
poolXBanner
Dự án
LPMLPM
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
1,290 LPM
Kết thúc trong
09
ngày
16:47:09
Pool ETH
Stake ETH để nhận LPM.
APR
6.43%
Stake tích lũy
11,196 ETH
NPCNPC
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
3,206,000 NPC
Kết thúc trong
08
ngày
15:47:09
Pool USDT
Stake USDT để nhận NPC.
APR
8.33%
Stake tích lũy
46,900,137 USDT
ROGROG
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
198,800 ROG
Kết thúc trong
08
ngày
15:47:09
Pool USDT
Stake USDT để nhận ROG.
APR
8.25%
Stake tích lũy
52,750,884 USDT
ZROZRO
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
25,983 ZRO
Kết thúc trong
05
ngày
15:47:08
Pool ZRO
Stake ZRO để nhận ZRO.
APR
42.87%
Stake tích lũy
3,012,379 ZRO
LISTALISTA
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
145,722 LISTA
Kết thúc trong
05
ngày
15:47:09
Pool LISTA
Stake LISTA để nhận LISTA.
APR
67.03%
Stake tích lũy
13,575,519 LISTA
XZKXZK
Đang diễn ra
Tổng pool thưởng
342,440 XZK
Kết thúc trong
04
ngày
13:47:09
Pool USDT
Stake USDT để nhận XZK.
APR
7.11%
Stake tích lũy
70,926,845 USDT
Hướng dẫn cách tham gia
 • poolx_faq_img_one
  1. Stake coin
  Chọn một pool staking để bắt đầu.
 • poolx_faq_img_two
  2. Phân phối coin
  Chia sẻ quỹ thưởng dựa trên tỷ lệ số coin staking của bạn so với tổng số coin trong pool staking. Phần thưởng được phân phối hàng giờ.
 • poolx_faq_img_three
  3. Hiển thị kết quả
  Người dùng có thể xem phân phối phần thưởng trong Lịch sử Tham gia.