Chi tiết sản phẩm

Chính sách và Quy trình AML/CFT của Bitget

Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc kỹ Chính sách Chống rửa tiền (AML) và Chống tài trợ khủng bố (CFT) của Bitget.

Chính sách và Quy trình AML/CFT của Bitget

Tài liệu này nêu ra các chính sách và quy trình chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AML/CFT) của Bitget. Tài liệu này chỉ dành cho mục đích thông tin chung và không ràng buộc về mặt pháp lý đối với Bitget và/hoặc bất kỳ cá nhân nào khác (tự nhiên hoặc được nêu khác).

A. Nguyên tắc và phương pháp AML/CFT của Bitget

Bitget cam kết hỗ trợ các nỗ lực AML/CFT. Về nguyên tắc, chúng tôi cam kết:

● Tiến hành thẩm định khi giao dịch với khách hàng và thể nhân được chỉ định để hành động thay mặt cho khách hàng của chúng tôi.

● Tiến hành kinh doanh theo các tiêu chuẩn đạo đức cao và, ở mức cao nhất có thể, ngăn chặn việc thiết lập bất kỳ quan hệ kinh doanh nào có liên quan đến hoặc góp phần vào rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

● Hỗ trợ và hợp tác với các cơ quan pháp lý liên quan, trong phạm vi tối đa có thể, để ngăn chặn nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố.

B. Phương pháp đánh giá và giảm thiểu rủi ro của Bitget

Đánh giá rủi ro

Chúng tôi dự đoán rằng phần lớn khách hàng của chúng tôi sẽ là khách hàng bán lẻ. Kể từ ngày đưa ra chính sách này, chúng tôi hoạt động chủ yếu tại Cộng hòa Seychelles.

Về vấn đề này, chúng tôi sẽ:

a. Ghi lại và/hoặc thu thập tài liệu về:

1) Danh tính khách hàng của chúng tôi.

2) Quốc gia hoặc khu vực tài phán từ hoặc vị trí của khách hàng của chúng tôi.

b. Đảm bảo, với kiến thức, kỹ năng và khả năng tốt nhất của chúng tôi, rằng khách hàng, những người kết nối với khách hàng, thể nhân được chỉ định để hành động thay mặt cho khách hàng và chủ sở hữu thụ hưởng của khách hàng được đánh giá và sàng lọc với sự hỗ trợ của danh sách các cá nhân và tổ chức được chỉ định cho (nhưng không giới hạn):

● Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên

● Cộng hòa Dân chủ Công-gô

● Iran

● Libya

● Somalia

● Nam Sudan

● Sudan

● Yemen

● Danh sách trừng phạt Al Qaeda (1267/1989) của Liên hợp quốc

● Danh sách trừng phạt Taliban (1988) của Liên hợp quốc

● Những người được xác định trong Phụ lục 1 của Đạo luật Ngăn chặn Tài trợ Khủng bố (Chương 325).

Giảm thiểu rủi ro

Khi được xác định, chúng tôi sẽ không giao dịch với bất kỳ ai trong danh sách các cá nhân và tổ chức được chỉ định.

C. Sản phẩm, thông lệ và phương pháp kỹ thuật mới

Chúng tôi sẽ cung cấp thông báo phù hợp về việc xác định và đánh giá các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố có thể phát sinh trong những lĩnh vực sau:

● Phát triển các sản phẩm và thông lệ kinh doanh mới, bao gồm cả cơ chế phân phối mới.

● Sử dụng công nghệ mới hoặc đang phát triển cho các sản phẩm mới và hiện có.

Chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến bất kỳ sản phẩm mới và thông lệ kinh doanh mới nào hỗ trợ ẩn danh, bao gồm các cơ chế phân phối mới và các công nghệ mới hoặc đang phát triển, chẳng hạn như thẻ kỹ thuật số hỗ trợ ẩn danh (cho dù là chứng khoán, thanh toán và/hoặc token tiện ích).

D. Hướng tiếp cận của chúng tôi đối với Thẩm định Khách hàng (CDD)

Chúng tôi không mở, duy trì hoặc chấp nhận các tài khoản ẩn danh hoặc bí danh.

Chúng tôi sẽ không tham gia quan hệ kinh doanh với, hoặc điều hành giao dịch cho khách hàng khi chúng tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng tài sản hoặc tiền của họ là tiền thu được từ việc buôn bán ma túy hoặc hành vi phạm tội khác. Chúng tôi sẽ nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) đối với các giao dịch đó và cung cấp một bản sao cho Tổ chức tình báo tài chính (FIU) có liên quan.

Chúng tôi sẽ thực hiện thẩm định khách hàng trong các trường hợp sau:

● Khi chúng tôi tham gia quan hệ kinh doanh với bất kỳ khách hàng nào.

● Khi chúng tôi thực hiện giao dịch cho bất kỳ khách hàng nào mà chúng tôi chưa thiết lập quan hệ kinh doanh.

● Khi chúng tôi nhận được khoản chuyển tiền điện tử cho khách hàng mà chúng tôi chưa thiết lập quan hệ kinh doanh.

● Khi chúng tôi nghi ngờ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

● Khi chúng tôi nghi ngờ tính chân thực hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào.

Khi chúng tôi nghi ngờ rằng hai hoặc nhiều giao dịch có hoặc có thể liên quan hoặc liên kết, hoặc một giao dịch đơn lẻ khác được chia thành các giao dịch nhỏ hơn có chủ đích để tránh các biện pháp Chống rửa tiền và Chống tài trợ khủng bố (AML/CFT), chúng tôi sẽ xem các giao dịch này là một giao dịch duy nhất và tổng hợp giá trị của nó để tuân thủ các nguyên tắc AML/CFT.

Xác minh khách hàng

Chúng tôi sẽ xác minh danh tính của tất cả khách hàng của chúng tôi.

Để xác minh khách hàng của chúng tôi, chúng tôi cần biết ít nhất:

● Tên đầy đủ của khách hàng, bao gồm bất kỳ bí danh nào.

● Số nhận dạng duy nhất của khách hàng (chẳng hạn như số CMND/CCCD, số giấy khai sinh hoặc số hộ chiếu, hoặc khi khách hàng không phải là thể nhân, số đăng ký kinh doanh của họ); hoặc

● Địa chỉ hoặc địa chỉ doanh nghiệp đã đăng ký của khách hàng (nếu có), hoặc địa điểm kinh doanh chính của họ nếu địa chỉ đăng ký và địa chỉ kinh doanh khác nhau; và

● Ngày sinh, ngày thành lập hoặc ngày đăng ký của khách hàng; và

● Quốc tịch hoặc nơi đăng ký của khách hàng.

Nếu khách hàng là pháp nhân, ngoài việc có được thông tin liên quan nêu trên, chúng tôi sẽ xác định loại pháp nhân, tình trạng và quyền hạn quản lý và ràng buộc họ với tư cách là pháp nhân. Chúng tôi cũng sẽ xác định các bên liên quan của họ (ví dụ: giám đốc, đối tác và/hoặc người có quyền hành pháp) bằng cách thu thập, ở mức tối thiểu, các thông tin sau cho mỗi bên:

● Tên đầy đủ của khách hàng, bao gồm bất kỳ bí danh nào.

● Số nhận dạng duy nhất của họ, chẳng hạn như số CMND/CCCD, số giấy khai sinh hoặc số hộ chiếu.

Xác minh danh tính khách hàng

Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu, tài liệu hoặc thông tin đáng tin cậy và độc lập để xác minh danh tính khách hàng. Nếu khách hàng của chúng tôi là pháp nhân hoặc thỏa thuận hợp pháp, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu, tài liệu hoặc thông tin đáng tin cậy và độc lập để xác minh loại pháp nhân, bằng chứng tồn tại, đạo luật và quyền hạn quản lý và ràng buộc họ.

Xác minh danh tính đại diện khách hàng

a. Đại diện khách hàng

Nếu khách hàng chỉ định một hoặc nhiều thể nhân đại diện cho họ trong mối quan hệ kinh doanh của họ với chúng tôi hoặc nếu khách hàng không phải là thể nhân, chúng tôi sẽ:

● Xác định từng thể nhân đại diện cho khách hàng hoặc được chỉ định hành động thay mặt cho khách hàng bằng cách thu thập các thông tin sau:

● Tên đầy đủ của họ.

● Số nhận dạng duy nhất của họ.

● Địa chỉ cư trú của họ.

● Ngày sinh của họ.

● Quốc tịch của họ.

● Dữ liệu và tài liệu từ các nguồn đáng tin cậy và độc lập có thể được sử dụng để xác minh danh tính của các thể nhân.

Chúng tôi cũng sẽ xác minh thẩm quyền phù hợp của mỗi thể nhân được chỉ định để hành động thay mặt cho khách hàng của chúng tôi bằng cách thu thập các thông tin sau:

● Bằng chứng bằng văn bản phù hợp cho phép các thể nhân đó làm đại diện của khách hàng của chúng tôi.

● Chữ ký mẫu của mỗi thể nhân

Nếu khách hàng tuyên bố là một tổ chức chính phủ, chúng tôi sẽ chỉ thu thập những thông tin cần thiết này để xác nhận danh tính do khách hàng cung cấp.

Nhận dạng và xác minh Chủ sở hữu thụ hưởng

Chúng tôi sẽ điều tra sự tồn tại của bất kỳ chủ sở hữu thụ hưởng nào liên quan đến khách hàng.

Nếu khách hàng có một hoặc nhiều chủ sở hữu thụ hưởng, chúng tôi sẽ xác định (các) chủ sở hữu thụ hưởng và thực hiện các biên pháp phù hợp để xác minh danh tính của (các) chủ sở hữu thụ hưởng bằng cách sử dụng thông tin hoặc dữ liệu liên quan thu được từ các nguồn đáng tin cậy và độc lập.

Nếu khách hàng là pháp nhân, chúng tôi sẽ:

● Xác định các thể nhân (cho dù hành động độc lập hay kết hợp) với quyền sở hữu cuối cùng đối với pháp nhân.

● Nếu nghi ngờ liệu thể nhân có quyền sở hữu cuối cùng đối với pháp nhân có phải là chủ sở hữu thụ hưởng hay không, hoặc nếu không có thể nhân nào có quyền sở hữu cuối cùng đối với pháp nhân, xác định thể nhân có quyền sở hữu cuối cùng đối với pháp nhân; và

● Nếu không xác định được thể nhân như vậy, xác định một thể nhân có quyền thực thi đối với pháp nhân.

Nếu khách hàng là một thỏa thuận pháp lý, chúng tôi sẽ:

● Trong trường hợp ủy thác, xác định người ủy thác, người được ủy thác, người giám hộ (nếu có), người thụ hưởng, bất kỳ thể nhân nào thực hiện quyền sở hữu, kiểm soát hoặc kiểm soát hiệu quả cuối cùng đối với quỹ ủy thác; và

● Đối với các loại thỏa thuận pháp lý khác, xác định những người ở vị trí tương đương.

Nếu khách hàng không phải là thể nhân, chúng tôi sẽ xác định bản chất, quyền sở hữu và cơ cấu kiểm soát của hoạt động kinh doanh của khách hàng.

Chúng tôi cần minh danh tính chủ sở hữu thụ hưởng của các khách hàng sau:

● Các thực thể được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán.

● Các thực thể được niêm yết trên các sàn giao dịch chứng khoán tuân theo các yêu cầu công bố theo quy định và các yêu cầu minh bạch hoàn toàn có liên quan đến chủ sở hữu thụ hưởng của họ.

● Các tổ chức tài chính.

● Các tổ chức tài chính được giám sát để tuân thủ các yêu cầu AML/CFT của FATF; hoặc

● Các phương tiện đầu tư trong đó người quản lý là tổ chức tài chính hoặc tuân theo các yêu cầu AML/CFT do FATF nêu ra.

Những điều trên sẽ được áp dụng trừ khi chúng tôi nghi ngờ tính xác thực của thông tin CDD hoặc nghi ngờ rằng khách hàng của chúng tôi đã tham gia quan hệ kinh doanh hoặc giao dịch liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

Chúng tôi cũng sẽ ghi lại cơ sở cho quyết định của chúng tôi.

Thông tin về mục đích và bản chất dự định của quan hệ kinh doanh và giao dịch được thực hiện mà không cần mở tài khoản*

Khi xử lý đăng ký tham gia quan hệ kinh doanh hoặc điều hành một giao dịch không được tiết lộ, chúng tôi cần biết và, khi thích hợp, thu thập thông tin từ khách hàng về mục đích và bản chất dự định của quan hệ kinh doanh hoặc giao dịch.

Đánh giá các giao dịch được thực hiện mà không cần mở tài khoản*

Nếu chúng tôi thực hiện một hoặc nhiều giao dịch cho khách hàng mà không cần mở tài khoản (“giao dịch hiện tại”), chúng tôi sẽ xem xét các giao dịch trước đó được thực hiện bởi khách hàng đó để đảm bảo rằng giao dịch hiện tại phù hợp với kiến thức của chúng tôi về khách hàng, hồ sơ kinh doanh và rủi ro cũng như nguồn tiền của họ.

Khi chúng tôi tham gia quan hệ kinh doanh với khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ xem xét tất cả các giao dịch trước khi tham gia quan hệ kinh doanh để đảm bảo rằng mối quan hệ kinh doanh phù hợp với kiến thức của chúng tôi về khách hàng, hồ sơ kinh doanh và rủi ro cũng như nguồn tiền của họ.

Chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến tất cả các mô hình phức tạp, lớn bất thường hoặc khác thường cho các giao dịch được thực hiện mà không cần mở tài khoản và không có mục đích kinh tế rõ ràng. Chúng tôi sẽ điều tra, ở mức độ cao nhất có thể, nền tảng và mục đích của các giao dịch nói trên và ghi lại những phát hiện của chúng tôi để cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan khi được yêu cầu.

Để xem xét kỹ lưỡng các giao dịch được thực hiện mà không mở tài khoản, chúng tôi sẽ thiết lập và triển khai các hệ thống và quy trình phù hợp tương xứng với quy mô và độ phức tạp của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để:

● Giám sát các giao dịch được thực hiện mà không mở tài khoản.

● Phát hiện và báo cáo các mẫu đáng ngờ, phức tạp, lớn bất thường hoặc khác thường đối với các giao dịch được thực hiện mà không mở tài khoản.

Trường hợp có căn cứ hợp lý để nghi ngờ rằng một giao dịch được thực hiện mà không mở tài khoản có liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố và nếu chúng tôi cho là phù hợp để thực hiện giao dịch, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ chứng minh và ghi lại lý do thực hiện giao dịch.

Giám sát liên tục

Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi quan hệ kinh doanh với khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giám sát hoạt động của các tài khoản của khách hàng và xem xét các giao dịch của họ trong quá trình tham gia quan hệ kinh doanh của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng phù hợp với kiến thức của chúng tôi về khách hàng, hồ sơ kinh doanh và rủi ro cũng như nguồn tiền của họ.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro của mình nếu giao dịch liên quan đến việc chuyển hoặc nhận tiền điện tử đến/từ các thực thể sau:

● Các tổ chức tài chính.

● Các tổ chức tài chính được giám sát để tuân thủ các yêu cầu AML/CFT do FATF nêu ra.

Trong quá trình tham gia quan hệ kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi sẽ đặc biệt chú ý đến tất cả các mô hình phức tạp, lớn bất thường hoặc khác thường đối với các giao dịch được thực hiện mà không có mục đích kinh tế rõ ràng. Chúng tôi sẽ điều tra, ở mức độ cao nhất có thể, nền tảng và mục đích của các giao dịch nói trên và ghi lại những phát hiện của chúng tôi để cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan khi được yêu cầu.

Với mục đích giám sát liên tục, chúng tôi sẽ đề ra và triển khai các hệ thống và quy trình phù hợp, tương xứng với quy mô và độ phức tạp của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để:

● Giám sát quan hệ kinh doanh với khách hàng của chúng tôi.

● Phát hiện và báo cáo các mẫu đáng ngờ, phức tạp, lớn bất thường hoặc khác thường cho các giao dịch được thực hiện trong quá trình tham gia quan hệ kinh doanh.

Chúng tôi đảm bảo rằng dữ liệu CDD, tài liệu và thông tin thu được liên quan đến khách hàng, thể nhân được chỉ định để thay mặt cho khách hàng và các bên liên quan và chủ sở hữu thụ hưởng của khách hàng là phù hợp và cập nhật bằng cách xem xét dữ liệu CDD, tài liệu và thông tin hiện có, đặc biệt đối với những khách hàng có rủi ro cao.

Nếu có bất kỳ căn cứ hợp lý nào để nghi ngờ rằng quan hệ kinh doanh hiện tại với khách hàng có liên quan đến rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố và chúng tôi tin rằng việc giữ chân khách hàng là phù hợp:

● Chúng tôi sẽ chứng minh và ghi lại các lý do để giữ chân khách hàng.

● Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro thích hợp đối với quan hệ kinh doanh giữa khách hàng với chúng tôi, bao gồm tăng cường giám sát liên tục.

Khi chúng tôi đánh giá rằng rủi ro của khách hàng hoặc quan hệ kinh doanh của chúng tôi với khách hàng đó là cao, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán được kỳ vọng sẽ thực hiện các biện pháp CDD nâng cao, bao gồm cả việc xin chấp thuận từ quản lý cấp cao của chúng tôi để giữ chân khách hàng.

Các biện pháp CDD cho các mối quan hệ kinh doanh hoặc giao dịch không trực tiếp*

Chúng tôi có các chính sách và quy trình để giải quyết bất kỳ rủi ro cụ thể nào liên quan đến mối quan hệ kinh doanh không trực tiếp với khách hàng hoặc các giao dịch không trực tiếp (liên hệ kinh doanh không trực tiếp) được thực hiện mà không mở tài khoản với khách hàng.

Chúng tôi sẽ thực hiện các chính sách và thủ tục khi thiết lập quan hệ kinh doanh với khách hàng và khi tiến hành thẩm định liên tục.

Trong trường hợp không tiếp xúc trực tiếp, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phải thực hiện các biện pháp CDD ít nhất là nghiêm ngặt như các biện pháp bắt buộc đối với tiếp xúc trực tiếp.

Trong trường hợp nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thực hiện liên hệ kinh doanh không trực tiếp đầu tiên, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán phải, bằng chi phí của mình, nhờ kiểm toán viên bên ngoài hoặc nhà tư vấn có trình độ độc lập để đánh giá hiệu quả của các chính sách và thủ tục của mình, bao gồm cả hiệu quả của bất kỳ giải pháp kỹ thuật nào được sử dụng để quản lý rủi ro mạo danh.

Chúng tôi sẽ chỉ định một kiểm toán viên bên ngoài hoặc một nhà tư vấn có chuyên môn độc lập để thực hiện đánh giá các chính sách và thủ tục mới, và sẽ nộp báo cáo đánh giá cho Cơ quan có thẩm quyền không quá một năm sau khi thực hiện thay đổi chính sách và thủ tục.

Sự phụ thuộc vào các biện pháp đã được thực hiện trong quá trình mua lại một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán

Khi chúng tôi (“nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mua lại”) mua lại, toàn bộ hoặc một phần, hoạt động kinh doanh của một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp đối với khách hàng của doanh nghiệp tại thời điểm mua lại trừ trường hợp nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mua lại:

● Có được tất cả các hồ sơ khách hàng thích hợp (bao gồm thông tin CDD) cùng thời điểm và không có nghi ngờ hoặc lo ngại về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin thu được.

● Tiến hành thẩm định về tính đầy đủ của các biện pháp AML/CFT được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mua lại đối với doanh nghiệp hoặc một phần của doanh nghiệp mà nhà cung cấp dịch vụ thanh toán mua lại hiện đang mua lại và đã ghi lại đúng các biện pháp đó.

Các biện pháp dành cho người không phải là chủ tài khoản*

Nếu thực hiện bất kỳ giao dịch nào cho bất kỳ khách hàng nào không có quan hệ kinh doanh với chúng tôi, chúng tôi sẽ:

● Thực hiện các biện pháp CDD như thể khách hàng vừa đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để thiết lập quan hệ kinh doanh.

● Ghi lại các chi tiết đầy đủ của giao dịch có liên quan để cho phép tái thiết giao dịch, bao gồm đặc điểm và ngày giao dịch, loại và số lượng tiền tệ liên quan, ngày giá trị và chi tiết của người nhận thanh toán hoặc người thụ hưởng.

Thời gian xác minh

Chúng tôi sẽ xác minh danh tính của khách hàng, thể nhân được chỉ định để hành động thay mặt khách hàng và chủ sở hữu thụ hưởng của khách hàng trước một trong những điều sau đây:

● Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thiết lập quan hệ kinh doanh với khách hàng.

● Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán thực hiện bất kỳ giao dịch nào cho khách hàng mà họ chưa thiết lập quan hệ kinh doanh.

● Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tạo điều kiện hoặc nhận tài sản kỹ thuật số bằng cách chuyển giá trị cho khách hàng khi họ chưa thiết lập quan hệ kinh doanh với khách hàng.

Chúng tôi có thể tham gia quan hệ kinh doanh với một khách hàng trước khi xác minh danh tính của khách hàng, các thể nhân được chỉ định để hành động thay mặt cho khách hàng, và chủ sở hữu thụ hưởng của khách hàng nếu các trường hợp dưới đây được áp dụng:

● Việc trì hoãn hoàn thành việc xác minh là cần thiết để không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh bình thường.

● Rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố có thể được quản lý hiệu quả bởi dịch vụ thanh toán.

Trường hợp chúng tôi thiết lập quan hệ kinh doanh với khách hàng trước khi xác minh danh tính của khách hàng, thể nhân được chỉ định hoạt động thay mặt cho khách hàng và chủ sở hữu thụ hưởng của khách hàng, chúng tôi sẽ:

● Xây dựng và triển khai các chính sách và quy trình quản lý rủi ro nội bộ liên quan đến những điều kiện theo đó các quan hệ kinh doanh có thể được thiết lập trước khi xác minh.

● Hoàn thành việc xác minh ngay khi cảm thấy hợp lý.

Trường hợp các biện pháp không được hoàn thành

Khi chúng tôi không thể hoàn thành các biện pháp theo yêu cầu, chúng tôi sẽ không bắt đầu hoặc tiếp tục quan hệ kinh doanh với bất kỳ khách hàng nào hoặc thực hiện bất kỳ giao dịch nào cho bất kỳ khách hàng nào.

Trong trường hợp chúng tôi không thể hoàn thành các biện pháp, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ xem xét các trường hợp đáng ngờ để đảm bảo việc nộp STR.

Hoàn thành các biện pháp đề cập đến tình huống mà nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã thu thập, sàng lọc và xác minh (bao gồm cả việc xác minh chậm trễ như cho phép ở các mục 6.43 và 6.44) tất cả thông tin CDD cần thiết theo mục 6, 7 và 8 và khi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán đã nhận được phản hồi thỏa đáng cho tất cả những yêu cầu liên quan đến thông tin CDD cần thiết.

Tài khoản chung

Trong trường hợp tài khoản chung, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp CDD trên tất cả chủ tài khoản như thể mỗi người trong số họ là khách hàng riêng lẻ của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

Sàng lọc

Chúng tôi sẽ sàng lọc khách hàng, thể nhân được chỉ định hoạt động thay mặt cho khách hàng, các bên liên quan của khách hàng và chủ sở hữu thụ hưởng của khách hàng dựa trên các nguồn thông tin về tài trợ khủng bố và rửa tiền có liên quan, cũng như danh sách và thông tin do Cơ quan có thẩm quyền cung cấp nhằm xác định xem có bất kỳ rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố nào liên quan đến khách hàng hay không.

Chúng tôi sẽ sàng lọc các tình huống và người sau đây:

● Khi, hoặc ngay khi có thể thực hiện được, chúng tôi thiết lập quan hệ kinh doanh với khách hàng.

● Trước khi chúng tôi thực hiện bất kỳ giao dịch nào cho bất kỳ khách hàng nào chưa thiết lập quan hệ kinh doanh với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán.

● Trước khi chúng tôi thực hiện hoặc nhận token thanh toán kỹ thuật số bằng cách chuyển giá trị cho khách hàng chưa thiết lập quan hệ kinh doanh với chúng tôi.

● Định kỳ, sau khi chúng tôi thiết lập quan hệ kinh doanh với khách hàng của chúng tôi; và

● Khi có bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào đối với:

● Danh sách và thông tin do Cơ quan có thẩm quyền cung cấp cho nhà cung cấp dịch vụ thanh toán; hoặc

● Thể nhân được chỉ định để hành động thay mặt cho khách hàng, các bên liên quan của họ hoặc chủ sở hữu thụ hưởng.

Chúng tôi sẽ sàng lọc tất cả những người khởi tạo việc chuyển giá trị và người thụ hưởng chuyển giá trị, dựa trên danh sách và thông tin do Cơ quan có thẩm quyền cung cấp nhằm mục đích xác định xem có bất kỳ rủi ro rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố nào hay không.

Chúng tôi sẽ ghi lại kết quả của tất cả các lần sàng lọc.

E. Hướng tiếp cận của chúng tôi đối với Thẩm định Khách hàng Nâng cao

Những người liên đới chính trị

Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả phương tiện hợp lý để xác định xem khách hàng, bất kỳ thể nhân nào được chỉ định để hoạt động thay mặt cho khách hàng, bất kỳ bên liên quan nào của khách hàng hoặc bất kỳ chủ sở hữu thụ hưởng nào của khách hàng là người có liên đới chính trị (PEP), hoặc thành viên gia đình hoặc liên quan thân thiết của người có liên đới chính trị.

Trường hợp khách hàng hoặc bất kỳ chủ sở hữu thụ hưởng nào của khách hàng được chúng tôi xác định là PEP, hoặc thành viên gia đình hoặc có liên quan thân thiết đến PEP, chúng tôi sẽ thực hiện ít nhất các biện pháp thẩm định nâng cao sau đây bên cạnh các biện pháp CDD thông thường:

● Có được sự chấp thuận từ quản lý cấp cao để thiết lập và tiếp tục quan hệ kinh doanh với khách hàng.

● Thiết lập bằng các phương tiện hợp lý, nguồn tài sản và nguồn tiền của khách hàng và bất kỳ chủ sở hữu thụ hưởng nào của khách hàng.

● Trong quá trình tham gia quan hệ kinh doanh với khách hàng, tăng cường giám sát các mối quan hệ kinh doanh với khách hàng. Chúng tôi sẽ tăng mức độ và tính chất giám sát đối với bất kỳ giao dịch nào có dấu hiệu bất thường.

Các loại rủi ro cao hơn

Chúng tôi nhận thấy rằng các trường hợp sau đây, khi khách hàng cho thấy hoặc có thể cho thấy nguy cơ rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố cao hơn, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

● Trong trường hợp khách hàng hoặc bất kỳ chủ sở hữu thụ hưởng nào của khách hàng đến từ hoặc ở một quốc gia hoặc khu vực tài phán mà FATF đã kêu gọi các biện pháp đối phó, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ xem bất kỳ quan hệ kinh doanh nào với, hoặc giao dịch với bất kỳ khách hàng nào như vậy là có nguy cơ cao hơn đối với rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố.

● Trong trường hợp khách hàng hoặc bất kỳ chủ sở hữu thụ hưởng nào của khách hàng đến từ hoặc ở một quốc gia hoặc khu vực tài phán được biết là có các biện pháp AML/CFT còn bất cập, do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán xác định hoặc thông báo cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán nói chung bởi Cơ quan hoặc các cơ quan quản lý nước ngoài khác, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán sẽ đánh giá xem có khách hàng nào có nguy cơ cao hơn đối với rửa tiền hoặc khủng bố.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp CDD nâng cao cho những khách hàng có nguy cơ cao hơn về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố hoặc bất kỳ khách hàng nào mà Cơ quan có thẩm quyền thông báo cho chúng tôi về nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố cao hơn.

F. Hướng tiếp cận đối với Công cụ khả nhượng vô danh và Hạn chế thanh toán bằng tiền mặt

Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ khoản thanh toán nào cho bất kỳ khoản tiền nào dưới dạng một công cụ khả nhượng vô danh.

Chúng tôi sẽ không trả bất kỳ khoản tiền mặt nào trong quá trình kinh doanh của chúng tôi.

G. Hướng tiếp cận đối với chuyển giá trị (sẽ thực hiện khi được yêu cầu)*

Nếu chúng tôi là tổ chức ra lệnh, trước khi thực hiện chuyển giá trị, chúng tôi sẽ:

● Xác định người khởi tạo và thực hiện các biện pháp hợp lý để xác minh danh tính của họ (nếu chúng tôi chưa làm như vậy).

● Ghi lại chi tiết đầy đủ của việc chuyển giá trị, bao gồm nhưng không giới hạn ở ngày chuyển giá trị, loại và giá trị của tài sản kỹ thuật số được chuyển và ngày giá trị.

Nếu chúng tôi là tổ chức ra lệnh, chúng tôi sẽ bao gồm tin nhắn hoặc hướng dẫn thanh toán đi kèm hoặc liên quan đến việc chuyển giá trị:

● Tên của người khởi tạo.

● Số tài khoản của người khởi tạo (hoặc số tham chiếu giao dịch duy nhất nếu có).

● Tên của người thụ hưởng.

● Số tài khoản của người thụ hưởng (hoặc số tham chiếu giao dịch duy nhất nếu có).

Chuyển giá trị vượt quá ngưỡng cụ thể

Trong trường hợp chuyển giá trị vượt quá một ngưỡng cụ thể, trong đó chúng tôi là tổ chức ra lệnh, chúng tôi sẽ xác định người khởi tạo và xác minh danh tính của họ, bao gồm cả tin nhắn hoặc hướng dẫn thanh toán đi kèm hoặc liên quan đến việc chuyển giá trị và bất kỳ điều nào sau đây:

● Địa chỉ cư trú của người khởi tạo; hoặc

● Địa chỉ đăng ký hoặc địa chỉ doanh nghiệp của người khởi tạo (cùng với địa điểm kinh doanh chính của họ nếu các địa chỉ đó khác nhau).

● Số nhận dạng duy nhất của người khởi tạo; hoặc

● Ngày và nơi sinh của người khởi tạo, cùng với việc thành lập hoặc đăng ký chuyển giá trị.

Chúng tôi sẽ bảo mật và ngay lập tức gửi tới tổ chức thụ hưởng tất cả thông tin của người khởi tạo chuyển giá trị và người thụ hưởng chuyển giá trị, và sẽ ghi lại tất cả thông tin đó. Trường hợp chúng tôi, với tư cách là một tổ chức ra lệnh, không thể tuân thủ các điều kiện, chúng tôi sẽ không thực hiện chuyển giá trị.

Nếu chúng tôi là tổ chức thụ hưởng, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý để xác định những giao dịch chuyển giá trị thiếu thông tin người khởi tạo chuyển giá trị hoặc tổ chức thụ hưởng chuyển giá trị.

Đối với việc chuyển giá trị mà chúng tôi, với tư cách là tổ chức thụ hưởng, thanh toán (các) tài sản kỹ thuật số được chuyển bằng tiền mặt hoặc những hình thức tương đương tiền mặt cho người thụ hưởng chuyển giá trị, chúng tôi sẽ xác định và xác minh danh tính của người thụ hưởng chuyển giá trị (nếu danh tính chưa được xác minh trước đó).

Chúng tôi sẽ luôn tiến hành xem xét trước khi thực hiện chuyển giá trị mà thiếu thông tin của người khởi tạo chuyển giá trị hoặc người thụ hưởng chuyển giá trị được yêu cầu và ghi lại các biện pháp sau đó.

Nếu chúng tôi là tổ chức trung gian, chúng tôi sẽ giữ lại tất cả thông tin liên quan đến việc chuyển giá trị.

Khi chúng tôi là một tổ chức trung gian thực hiện chuyển giá trị cho một tổ chức trung gian hoặc tổ chức thụ hưởng khác, chúng tôi sẽ cung cấp ngay lập tức và bảo mật thông tin đi kèm với việc chuyển giá trị cho tổ chức trung gian hoặc tổ chức thụ hưởng đó.

Nếu chúng tôi là tổ chức trung gian tiếp nhận, chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ trong tối thiểu 5 năm đối với tất cả thông tin nhận được từ một tổ chức ra lệnh hoặc tổ chức trung gian khác.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý nhằm xác định việc chuyển giá trị mà thiếu thông tin của người khởi tạo chuyển giá trị hoặc người thụ hưởng chuyển giá trị được yêu cầu khi xử lý trực tiếp.

H. Lưu giữ hồ sơ

Chúng tôi sẽ lưu giữ hồ sơ cẩn thận theo yêu cầu trong khoảng thời gian tối thiểu là 5 năm.

I. Dữ liệu cá nhân*

Chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng theo quy định.

J. Báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR)

Chúng tôi sẽ thông báo cho các cơ quan có liên quan và nộp hồ sơ STR theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ tất cả hồ sơ và giao dịch liên quan đến tất cả các giao dịch và STR đó.

K. Chính sách Tuân thủ, Kiểm toán và Đào tạo của chúng tôi

Trong số các biện pháp khác, chúng tôi sẽ chỉ định một nhân viên tuân thủ AML/CFT ở cấp quản lý, duy trì khả năng kiểm toán độc lập và thực hiện các biện pháp chủ động để thường xuyên đào tạo nhân viên của chúng tôi về các vấn đề AML/CFT.

Đánh giá rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố quy mô doanh nghiệp

Chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá rủi ro rửa tiền/tài trợ khủng bố trên toàn doanh nghiệp theo 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Đánh giá rủi ro cố hữu

Chúng tôi sẽ đánh giá rủi ro cố hữu liên quan đến:

● Khách hàng hoặc tổ chức: Chúng tôi sẽ đánh giá khách hàng và/hoặc tổ chức mà chúng tôi giao dịch.

● Sản phẩm hoặc dịch vụ: Chúng tôi sẽ lưu ý đến những người mà chúng tôi cung cấp dịch vụ OTC tiền điện tử.

Quy mô khu vực: Chúng tôi sẽ không giao dịch với khách hàng trong danh sách các cá nhân và tổ chức được chỉ định.

Giai đoạn 2: Đánh giá các biện pháp kiểm soát giảm thiểu

Chúng tôi sẽ đánh giá các biện pháp kiểm soát giảm thiểu của chúng tôi liên quan đến những điều đã nói ở trên. Chúng tôi sẽ giám sát và thực hiện thẩm định nâng cao đối với bất kỳ và/hoặc tất cả (các) khách hàng mà chúng tôi cho là đáng ngờ.

Giai đoạn 3: Đánh giá rủi ro tồn đọng

Chúng tôi sẽ đánh giá rủi ro tồn đọng sau khi đánh giá các biện pháp kiểm soát giảm thiểu của chúng tôi.