Trung tâm Thông báo

Cập nhật hệ thống

Thông Báo: Bảo trì máy chủ VerifyVASP
2024-05-16 10:32
Bitget thông báo nâng cấp hệ thống quỹ và hệ thống phiếu thưởng
2024-05-15 02:44
Thông báo về bản cập nhật bắt buộc của ứng dụng Bitget (ngày 13/05)
2024-05-11 11:33
Bitget thông báo nâng cấp hệ thống spot
2024-03-13 07:20
Bitget thông báo nâng cấp hệ thống futures
2024-03-11 04:00
Bitget thông báo nâng cấp hệ thống futures
2024-03-06 02:00
Thông báo về bản cập nhật bắt buộc của ứng dụng Bitget (ngày 23/02)
2024-02-21 08:07
Bitget thông báo nâng cấp hệ thống spot
2024-02-21 02:30
Bitget thông báo nâng cấp hệ thống Earn
2024-01-30 03:02
Thông báo về bản cập nhật bắt buộc của ứng dụng Bitget (ngày 23/01)
2024-01-22 07:20
Bitget thông báo nâng cấp hệ thống spot
2024-01-22 02:00
Thông báo từ Bitget: Nâng cấp địa chỉ ví
2024-01-15 02:00
Thông báo bảo trì hệ thống Bitget
2024-01-05 00:15
Bitget thông báo nâng cấp ví và tạm dừng dịch vụ nạp & rút
2023-09-25 17:00
Bitget thông báo hoàn thành bảo trì hệ thống
2023-08-23 07:09
Bitget thông báo bảo trì hệ thống
2023-08-22 02:00
Bitget thông báo nâng cấp WebSocket (02/08)
2023-08-01 05:00
Bitget: Thông báo tạm ngừng hỗ trợ quản lý khóa API trên ứng dụng
2023-08-01 03:39
Bitget thông báo hoàn thành bảo trì phiếu giảm giá và phiếu giảm lãi vay
2023-07-24 03:50
Bitget thông báo về phiếu giảm giá và phiếu giảm lãi vay
2023-07-23 02:00