Trung tâm Thông báo

Hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot, giao dịch futures, nạp ròng và giới thiệu trên CandyBomb để nhận HTX!

Hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot, giao dịch futures, nạp ròng và giới thiệu trên CandyBomb để nhận HTX! image 0

CandyBomb là một nền tảng airdrop do Bitget ra mắt. Người dùng hoàn thành nhiệm vụ và nhận vé có thể nhận được airdrop token.

Hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot, giao dịch futures, nạp ròng và giới thiệu trên CandyBomb để nhận HTX! image 1

Giới thiệu về dự án

HTX là token quản trị của HTX DAO, một tổ chức tự trị phi tập trung dựa trên quyền tự chủ kết hợp giữa các chủ sở hữu token HTX. Chủ sở hữu HTX có quyền bỏ phiếu cho các đề xuất và tự do ủy quyền cũng như thực hiện quyền biểu quyết của mình trong quá trình ra quyết định.

Website | Whitepaper

Chi tiết ưu đãi CandyBomb--HTX DAO (HTX):

Số lượng HTX

Pool giao dịch spot HTX

20,907,000,000

Pool giao dịch futures

13,938,000,000

Pool nạp ròng HTX

27,876,000,000

Pool giới thiệu

6,969,000,000

Tổng

69,690,000,000

Hướng dẫn tham gia: Hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot HTX, giao dịch futures, nạp ròng và giới thiệu để nhận vé thưởng.

Thời gian ưu đãi: 18:00 22/02 - 18:00 29/02 (Giờ VN)

Hướng dẫn cách tham gia:

1. Đăng ký tài khoản Bitget.

2. Truy cập trang CandyBomb và nhấn vào nút Đăng Ký.

3. Bitget sẽ bắt đầu tính toán khối lượng giao dịch spot HTX, khối lượng giao dịch futures, nạp ròng và lượt giới thiệu sau khi người dùng hoàn tất đăng ký tham gia ưu đãi.

Pool giao dịch spot HTX

Pool giao dịch spot HTX: 20,907,000,000 HTX

Hướng dẫn cách nhận vé:

1. Đạt khối lượng giao dịch HTX/USDT nhất định trong thời gian ưu đãi để nhận vé.

2. Bạn sẽ nhận được vé dựa trên khối lượng giao dịch spot của mình. Xem Bảng 1.

Khối lượng giao dịch spot (USDT)

‌Cấp 1

100 ≤ khối lượng giao dịch spot < 500

1

‌Cấp 2

500 ≤ khối lượng giao dịch spot < 1000

2

‌Cấp 3

Khối lượng giao dịch spot ≥ 1000

3

3. Phần thưởng của người dùng = vé thưởng mà người dùng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot HTX ÷ tổng số vé thưởng mà người dùng tham gia nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giao dịch spot HTX × quỹ thưởng giao dịch spot HTX. Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 121,200,000 HTX từ pool giao dịch spot.

Pool giao dịch futures

Pool giao dịch futures: 13,938,000,000 HTX

Hướng dẫn cách nhận vé:

1. Đạt khối lượng giao dịch futures nhất định trong thời gian ưu đãi để nhận vé.

*Giao dịch futures bao gồm USDT-M Futures, futures vĩnh cửu Coin-M, futures kỳ hạn Coin-M và USDC-M Futures

2. Bạn sẽ nhận được vé dựa trên khối lượng giao dịch futures của mình. Xem Bảng 1.

Khối lượng giao dịch futures (USDT)

‌Cấp 1

1000 ≤ khối lượng giao dịch futures < 10,000

1

‌Cấp 2

10,000 ≤ khối lượng giao dịch futures < 50,000

2

‌Cấp 3

50,000 ≤ khối lượng giao dịch futures < 100,000

3

‌Cấp 4

≥ 100,000

4

3. Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giao dịch futures ÷ tổng số vé thưởng người tham gia nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giao dịch futures × quỹ thưởng giao dịch futures. Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 121,200,000 HTX từ pool giao dịch futures.

Pool nạp ròng HTX

Pool nạp ròng HTX: 27,876,000,000 HTX

Hướng dẫn cách nhận vé:

1. Đạt số tiền nạp ròng nhất định trong thời gian ưu đãi để nhận vé.

Nạp ròng = nạp trên chuỗi - rút trên chuỗi.

2. Bạn sẽ nhận vé dựa trên số tiền nạp ròng của mình. Xem Bảng 2.

Số tiền nạp ròng (HTX)

18,180,000

1

60,600,000

2

121,200,000

3

> 303,000,000

4

Lưu ý: Chỉ tính các khoản tiền nạp HTX.

3. Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ nạp ròng HTX ÷ tổng số vé thưởng người tham gia nhận được khi hoàn thành các nhiệm vụ nạp ròng HTX × quỹ thưởng nạp ròng HTX. Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 121,200,000 HTX từ pool nạp ròng.

Pool giới thiệu

Khối lượng pool giới thiệu: 6,969,000,000 HTX

Hướng dẫn cách nhận vé:

1. Mời bạn bè đăng ký Bitget. Người được mời phải đạt khối lượng giao dịch spot tối thiểu là 100 USDT trong thời gian ưu đãi thì mới được tính là lời mời hợp lệ.

*Bao gồm giao dịch spot, giao dịch sao chép spot, giao dịch bot spot và giao dịch ký quỹ spot.

2. Bạn sẽ nhận được vé dựa trên số lượt giới thiệu của mình. Xem Bảng 2.

Giới thiệu

1

1

2

2

3

3

> 3

4

Ví dụ:

Người dùng A: Sau khi đăng ký và trước khi kết thúc ưu đãi, người dùng A đã mời 1 người dùng mới và người này đã đạt khối lượng giao dịch spot là 100 USDT. Người dùng A sẽ nhận được một vé.

Người dùng B: Sau khi đăng ký và trước khi kết thúc ưu đãi, người dùng B đã mời 5 người dùng mới, tất cả đều đạt khối lượng giao dịch spot là 100 USDT. Người dùng B sẽ nhận được bốn vé.

3. Phần thưởng của người dùng = vé thưởng người dùng nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu ÷ tổng số vé thưởng người dùng tham gia nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ giới thiệu × pool giới thiệu. Mỗi người dùng có thể nhận tối đa 121,200,000 HTX từ pool giới thiệu.

Lịch trình sự kiện HTX trên CandyBomb

Giai đoạn ưu đãi

Thời gian

Thời gian đăng ký/thời gian ưu đãi

18:00 22/02 - 18:00 29/02 (Giờ VN)

Thông báo kết quả

19:00 29/02 (Giờ VN)

Phân phối airdrop

20:00 29/02 (Giờ VN)

Mở khóa airdrop

Airdrop từ pool giao dịch spot/futures, pool nạp ròng và pool giới thiệu sẽ được mở khoá hoàn toàn vào lúc 21:00 29/02 (Giờ VN).

‌Điều khoản và Điều kiện:

  1. Bitget có quyền, theo quyết định riêng của mình, huỷ bỏ hoặc đình chỉ tài khoản người dùng và thu hồi các phần thưởng nếu người dùng đó bị phát hiện có hành vi gian lận hoặc bất hợp pháp, hoặc vi phạm các thoả thuận người dùng, quy tắc, chính sách, hoặc quy định, điều khoản và điều kiện, hoặc các thông báo (sửa đổi và lặp lại), hoặc nếu người dùng lợi dụng sự kiện, hoặc làm gián đoạn, hoặc làm tổn hại đến hoạt động hợp pháp của sự kiện.
  2. Bitget có quyền quyết định cuối cùng về Điều khoản và Điều kiện của ưu đãi này, bao gồm các thay đổi, sửa đổi quy tắc ưu đãi hoặc hủy bỏ ưu đãi mà không cần thông báo trước.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Tiền điện tử chịu nhiều rủi ro và biến động thị trường mặc dù có tiềm năng tăng trưởng lớn. Người dùng nên tự thực hiện nghiên cứu và tự chịu rủi ro khi đầu tư.